Domácí péče – pro lékaře

Domácí péče

pro lékaře

ADP-SANCO Domácí zdravotni péče poskytuje svým klientům komplexní ošetřovatelskou péči na základě vyžádání ošetřujícího lékaře. Potřebujete pro své pacienty zajistit kvalitní a spolehlivou péči v domácím prostředí?
– Jsme tu pro Vás!

ADP-SANCO Domácí zdravotni péče poskytuje svým klientům komplexní ošetřovatelskou péči na základě vyžádání ošetřujícího lékaře.
Potřebujete pro své pacienty zajistit kvalitní a spolehlivou péči v domácím prostředí? – Jsme tu pro Vás!

Nejčastěji poskytujeme péči o pacienty

Neurologická onemocnění, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy

Péče o pacienty po ictu, s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou Multiplex, paraplegiky, kvadruplegiky. Jedná se obvykle o časově náročnou péči, kterou provádí celý tým domácí péče spolu s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky klienta.

Metabolická onemocnění

Nácvik aplikace insulinu u dětí s diabetes mellitus typ I. – po dobu 14 dnů v rámci domácí péče je integrální součástí výkonů odbornosti 925. Součástí domácí péče je i péče o klienty s diabetes mellitus II., kteří jsou ze zdravotních důvodů plně či částečně závislí na odborné péči (klienti po komplikacích doprovázejících diabetes mellitus II – po amputacích, nevidomí, desorientovaní, atd.) V úvahu přichází i další metabolická onemocnění, u nichž je nutné zajistit management bolesti, hydrataci organismu pacienta.

Gastroenterologická onemocnění

V popředí specializované intervence je péče o stomie a v případech velkých střevních resekcí i intravenosní, alternativně i jiná forma výživy, kterou aplikuje sestra z agentury domácí péče. Po lékařské stránce se starají o klienty kromě praktických lékařů i konsiliárně chirurgové a gastroenterologové..

Plicní onemocnění

Chronická onemocnění plic a dýchacích cest vedou v některých případech k částečné závislosti klienta na dýchacích přístrojích, přívodu kyslíku z kyslíkových bomb a oxygenátorů. Hlavní odpovědnost i znalosti o této péči má v domácí péči většinou dobře vyškolený pacient. Tým domácí péče a praktický lékař klienta při jeho léčbě edukují, informují a podporují. Jednoznačně lacinější i pro klienta příjemnější je tato léčba v domácím prostředí.

Onkologická onemocnění

Řada onkologických onemocnění si vyžaduje aplikaci léků proti bolesti a zajištění takového prostředí, které by minimalizovalo stres a vliv infekcí na chemoterapií zeslabený imunologický systém klienta. Ať již je prognóza onemocnění jakákoli, delší pobyty v nemocnici mají u těchto klientů obvykle neblahý vliv na jejich psychický stav. Na základě indikace praktického lékaře provádí management bolesti tým agentury domácí péče.

Výhody kombinace ambulantní a domácí léčby, její příznivý vliv na celkový stav klientů i na průběh onemocnění je jednoznačný. K tomu přistupují navíc nemalé úspory za ušetřenou hospitalizaci.