Domácí péče – pro pacienty

Domácí péče

pro pacienty

„Nemusíte být v nemocnici déle, než je nezbytně nutné.“

„Nemusíte být v nemocnici déle, než je nezbytně nutné.“

Komu je domácí péče určena?

Domácí péče poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, chronicky nemocným lidem a lidem s handicapem a nemocným v terminálním stádiu nemoci. Péči poskytují registrované všeobecné sestry s dlouhodobou praxí v domácí péči. Tento typ pomoci umožňuje pacientům zůstávat v důvěrně známém prostředí svého domova, což velmi pozitivně ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví.

Co poskytujeme?

Zdravotní Domácí péče

 • péče o pacienty na umělé plicní ventilaci či diagnostických přístrojích,
 • monitoring stavu klientů s psychickým onemocněním – aktivizace, psychopodpora,
 • podávání enterální výživy (sondou, PEG)
 • měření krevního tlaku, aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, podání léků
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu, měření glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 • Péče o permanentní močové katetry, jednorázové cévkování, ošetření stomií
 • Ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, nácvik chůze, dechová cvičení
 • Cvičení na lůžku, nácvik chůze s berlemi, chodítkem či protézou
 • Prevence proleženin, zejména pravidelné polohování, prevence dekubitů
 • Dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu, prevence vzniku dehydratace
 • Péče o pacienty závislé na umělé výživě
 • Ošetření centrálních a periferních žilních vstupů, péče o pacienty s neurologickým onemocněním
  (Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou Multiplex a další)
 • Výměna permanentního katetru u mužů
 • Péče o pacienty závislé na podpůrných přístrojích
 • Poskytování péče specialistkami v oblasti hojení ran
 • Péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění
 • Péče o nemocné s poruchou srážlivosti krve

Indikační skupiny klientů

Péče o chronicky nemocné klienty napříč všemi medicínskými obory.

 • Onkologie (péče o pacienty ve všech stadiích onemocnění, léčba
  komplikací chemoterapie nebo radioterapie, léčba bolesti, péče o stomie)
 • Plicní (péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí,
  včetně péče o klienty závislé na domácí oxygenoterapii)
 • Nutriční terapie (vedení domácí enterální či parenterální výživy
  při nedostatečném příjmu potravy)
 • Neurologie (péče o klienty po cévních mozkových příhodách,
  s neurologickým deficitem, po těžkých úrazech hlavy, apod.)
 • Psychiatrie (péče o pacienty s demencí apod.)

Jak je domácí péče zahájena?

Na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 dnů po ukončení hospitalizace, na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace

Domácí péče má péče má 4 typy návštěv odlišené podle času náročnosti ošetření. Pokud je pacient v terminálním stavu, je možné frekvence návštěvy zvýšit dle aktuální potřebnosti času návštěvy na základě indikace lékaře jakékoliv odbornosti pokud jde o pacienta v terminálním stavu onemocnění

Platnost poukazu je omezena na 3 měsíce při indikaci praktickým lékařem a na 14 dní při indikaci ošetřujícím lékařem po propuštění z nemocnice.

Po uplynutí platnosti poukazu je péče ukončena nebo musí být vyhotoven nový poukaz. Splňuje-li ordinace všechny požadavky, je péče plně hrazena ze zdravotního pojištění a klient nic nedoplácí.